Prostorni plan uređenja općine - PPUO

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE

Objava

Knjiga 1. Tekstualni dio: Odredbe za provođenje

Knjiga 2. Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA M 1:25.000

1. Prostori/površine za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI M 1:25.000

2.1. Promet

2.2. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom

2.3. Energetika

2.4. Elektroničke komunikacije

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

3.1.1. Zaštićena područja prirode i graditeljska baština

3.1.2. Ekološka mreža – Natura 2000 područja

3.1.3. Kopnena staništa

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2.1. Krajobraz

3.2.2. Vode i tlo

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA M 1:5.000

4.1. Naselje Jelovice k.o. Jelovice

4.2. Naselje Vodice k.o. Vodice

4.3. Naselje Dane k.o. Dane

4.4. Naselja Brest i Kropinjak k.o. Slum

4.5. Naselje Slum k.o. Slum

4.6. Naselje Klenovščak k.o. Slum i naselje Trstenik k.o. Trstenik

4.7. Naselja Rašpor i Račja Vas k.o. Trstenik i naselje Prapoće k.o. Lanišće

4.8. Naselja Podgaće i Lanišće k.o. Lanišće

4.9. Naselje Brgudac k.o. Brgudac

Knjiga 3Obrazloženje

Sažetak za javnost

Prostorni plan uređenja općine

Grafički dio

1.1. Korištenje i namjena površina
2.1. Promet
2.2.3. Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada
3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3.2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
4.1. Građevinska područja i naselja

Građevinska područja - naselja

1. Lanišće
2. Brgudac
3. Podgaće
4. Prapoće
5. Klenovšćak
6. Kropinjak
7. Brest
8. Slum
9. Račija Vas
10. Rašpor
11. Trstenik
12. Dane
13. Vodice
14. Jelovice
15. Černehi
16. Slum

Građevinska područja - gospodarstvo

17. Ruralno - turistička zona Brgudac
18. Ruralno - turistička zona Slum
19. Turistička zona Černehi
20. Ruralna zona Jelovice
21. Turistička zona Jelovice
22. Ruralna zona Klenovšćak

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LANIŠĆE (važeći prostorni plan)

Knjiga 1. Tekstualni dio: Odredbe za provođenje

Knjiga 2. Grafički dio:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA M 1:25.000

1. Prostori/površine za razvoj i uređenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI M 1:25.000

2.1. Promet

2.2. Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom

2.3. Energetika

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA M 1:25.000

3.1. Uvjeti korištenja prostora

3.2. Područja primjene planskih mjera

3.3. Područja primjene planskih mjera zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA 

4.1. Građevinska područja

Građevinska područja - naselja

1. Lanišće
2. Brgudac
3. Podgaće
4. Prapoće
5. Klenovšćak
6. Kropinjak
7. Brest
8. Slum
9. Račija Vas
10. Rašpor
11. Trstenik
12. Dane
13. Vodice
14. Jelovice
15. Černehi
16. Slum

Građevinska područja - gospodarstvo

17. Ruralno - turistička zona Brgudac
18. Ruralno - turistička zona Slum
19. Turistička zona Černehi
20. Ruralna zona Jelovice
21. Turistička zona Jelovice
22. Ruralna zona Klenovšćak

cialis canada mastercard cialis generika oder original buy provera 10mg uk amoxicillin 1000 kaufen acheter priligy belgique proscar buy australia acheter periactin waar koop je permethrin