Odluka o plaći načelnika 2017.
Pavilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 31 01 17
Odluka o visini naknade za korištenje prostorija u vlasništvu Općine Lanišće za izbornu promidžbu
Odluka o financiranju političkih stranaka za 2017 godinu
Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj godini 2016./2017.
Odluka o osnvivanju tima CZ opće namjene 2016
Zaključak o donošenju smjernica za razvoj CZ 2016-2019

Plan nabave za 2016. godinu

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Lanišće
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lanišće za 2016. godinu
Odluka o porezima Općine Lanišće
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Lanišće
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj godini 2015./2016.
Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj godini 2015./2016.
Zaključak o provođenju i poduzimanju mjera zaštite od požara
Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja turizma Općine Lanišće od 2015. do 2020. godine
Odluka o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na području Općine Lanišće
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lanišće za 2015. godinu
Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za rad osoba izabranih određene dužnosti u Općini Lanišće
Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
Odluka o izmjeni i dopune Odluke o općinskim porezima iz 2013. godine
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lanišće za 2014. godinu
Odluka o visini komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom
Izmjena odluke o visini komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom
Prijedlog cjenika komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u Općini Lanišće

Odluka o porezima Općine Lanišće

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lanišće za 2014. godinu
Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj 2012./2013. godini
Odluka o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za rad osoba izabranih na određene dužnosti u Općini Lanišće
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lanišće
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lanišće
Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija za obrazovanje u školskoj 2012./2013. godini
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Lanišće
Odluka o visini osnovice za plaće
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Lanišće
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom Općine Lanišće
Odluka o naknadi za opremu novorođenog djeteta
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Pravilnik o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Lanišće za obavljanje poslova lokalne samouprave
Etički kodeks Općinske uprave Općine Lanišće
Odluka o grbu i zastavi Općine Lanišće
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Lanišće
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Lanišće
Odluka o komunalnoj naknadi Općine Lanišće