Prostorni plan uređenja općine

Grafički dio
1.1. Korištenje i namjena površina
2.1. Promet
2.2.3. Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada
3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3.2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
4.1. Građevinska područja i naselja

Građevinska područja – naselja
1. Lanišće
2. Brgudac
3. Podgaće
4. Prapoće
5. Klenovšćak
6. Kropinjak
7. Brest
8. Slum
9. Račija Vas
10. Rašpor
11. Trstenik
12. Dane
13. Vodice
14. Jelovice
15. Černehi
16. Slum

Građevinska područja – gospodarstvo
17. Ruralno – turistička zona Brgudac
18. Ruralno – turistička zona Slum
19. Turistička zona Černehi
20. Ruralna zona Jelovice
21. Turistička zona Jelovice
22. Ruralna zona Klenovšćak