Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu  na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Podnošenje zahtjeva

Općina Lanišće javnost formira putem službene web stranice o dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Općine Lanišće na sljedeće načine:

  • putem telefona na broj 052/661-060
  • putem faxa na broj 052/616-619
  • putem elektroničke pošte službenika za informiranje opcina.lanisce@pu.t-com.hr
  • poštom na adresu Općina Lanišće, Lanišće 2, 52 420 Buzet, , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • donijeti osobno Službeniku za informiranje radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Odlučivanje o podnesenom zahtjevu

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.
Davanje informacije korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

 

Službenica za informiranje:

Roberta Medica
Tel: 052/661-060
Fax: 052/616-619
e-mai: opcina.lanisce@pu.t-com.hr
adresa: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52 420 Buzet.

 

 

ODLUKE

 

  • Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
  • Odluka o osiguravanju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Općina Lanišće

 

IZVJEŠĆE

  • Godišnje izvješće za 2016. pdf
  • Godišnje izvješće za 2016. xls
  • Godišnje izvješće za 2015.